تجهیز کانون به اتاق رندرینگ حرفه ای

کانون تبلیغاتی نوین فام به اتاق رندرینگ حرفه ای، جهت پیش برد اهداف خود در زمینه تهیه و تولید انیمیشن و جلوه های بصری و برابری با رقبای خارجی، مجهز گردید.